مقاله تعیین مشخصات خاك (ژئوتكنیك)

بخشهایی از متن:

مقدمه

در رشته مكانیك خاك و مهندسی پی یا ( ژئوتكنیك ) ، تعیین مشخصات خاك تعریفی از چگونگی رفتار و ویژگیهای خاك از اهمیت زیادی برخوردار است . در كارهای عمومی كه غالباً با خاك سروكار داشته و مجبور به تصرف در وضعیت موجود آن هستیم ، لازم است توانایی خاك برای تحمل بارهای وارده از سوی ما و نیز قابلیت آن به عنوان یك مصالح در روبرو شدن با حالات و شرایط متفاوت مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد . تمام این مطالب ما را به تعریف آزمایشهایی برای تعیین خواص مكانیكی و مقاومتی خاك و نیز احیاناً ویژگیهای فیزیكی آن رهنمون می سازد كشورهای مختلف سعی كرده اند آزمایشهای لازم را بصورتی ثابت تعریف كنند تا قابل استفاده در محلهای مختلف باشد و بتوان از نتایج آن برای مقایسه و نیز انجام كارهای پژوهشی سود و نیز از خطاهای دستگاهی و … احتراز جست . اكنون تقریباً این آزمایشها به صورت ثابتی تعیین شده اند ، اگر چه ، پیشرفت تكنیك حساسیت ، دقت و یا سرعت آنها افزایش یافته است ولی تغییرات زیادی پیدا نكرده اند . البته ممكن است برای موارد خاصی ، آزمایشهای خاصی نیز ابداع شود . به هر حال در این كتاب با توجه به نیازهای پروژه های عمرانی درگیر با خاك بهتعیین ویژگیهای مقاومتی خاك ، آزمایشهایی ذكر شده است . این آزمایشها عمدتاً آزمایشگاهی و بنابراین كوچك مقیاس بوده و برروی نمونه های كوچكی از خاك انجام شده و مشخصات لازم را تعیین می كنند . در كنار این آزمایشها ، آزمایشهای صحرایی نیز وجود دارند كه در پروژه های مهم و حساس وجود آنها ناگزیر و به طور كلی نتایج اطمینان بخش تری را به ما خواهند داد .

هر چند هزینه انجام آنها قابل مقایسه با نمونه ها‌ی آزمایشگاهی نیست .

در این كتاب دانشجو با این آزمایشها آشنا خواهد شد و با تمرین و انجام آنها به توانایی نسبتاً خوبی در انجام آزمایش و تحلیل نتایج آن دست خواهد یافت . البته دانشجو باید چگونگی استفاده از این نتایج را در امر طراحی نیز بیاموزد . كتب نظری مكانیك خاك و مهندسی «‌پی » تا حدود زیادی وی را در این امر یاری خواهند كرد. ….

توده ویژه (چگالی )

مقدمه

مقصود از توده ویژه خاک معمولاً توده ، ویژه دانه های ( قسمت جامد) خاک است توده ویژه به صورت زیر تعریف می شود:

(۱-۳)

وزن مخصوص جامد وزن مخصوص آب/

دامنه تغییرات برای چند نوع خاک در جدول ۱-۳ آمده است روش تعیین که در این بحث ذکر می شود برای خاکهایی است که از ۷۵/۴ میلی متر ( الک نمره ۴) کوچکترند.

جدول ۱-۳ دامنه تغییرات برای چند نوع خاک

خاک

ماسه

۶۷/۲-۶۳/۲

سیلت

۷/۲-۶۵/۲

رس و رس سیلت دار

۹/۲-۶۷/۲

خاک آلی

کمتر از ۲

وسایل آزمایش

۱- بطری حجم سنج (ml500)

۲- دماسنج

۳- ترازوی حساس تا ۱/۰ گرم

۴- آب مقطر

۵- چراغ شعله با پایه ( یا پمپ خلاء یا مکش )

۶- ظروف تبخیر

۷- کاردک

۸- بطری پلاستیکی

۹- گرمکن

روش آزمایش

۱- بطری حجم سنج را با دقت تمیز کرده و آن را خشک می کنیم

۲- بطری مزبور را با آب مقطر عاری از هوا تا علامت ml500 به دقت پر می کنیم ( انتهای هلالی آب باید روی عدد ml500 قرار گیرد )

۳- وزن بطری و آب داخل آن را اندازه می گیریم .

۴- دماسنج را داخل بطری کرده و دمای آب را اندازه می گیریم

۵- تقریبا، ۱۰۰ گرم خاک خشک را داخل ظرف تبخیر قرار می دهیم .

خرید فایل