مقاله ثبت املاک و اسناد و روشهای آن

ثبت املاک و اسناد

فهرست:

مقدمه:
روش کار
روش تهیه و انتشار آگهی نوبتی
روش رسیدگی به اعتراض آگهی های نوبتی
روش تحدید حدود عمومی
روش تفکیک املاک
روش افراز املاک
روش صدورسند مالکیت املاک و نحوه ثبت ان دردفتر املاک
روش ثبت وصدور اسناد مالکیت املاک ثبت شده
روش صدور سند مالکیت المثنی
روش صدور سند مالكیت بنام وراث

::::::::::::::::::::::::::::::::::

مقدمه:

ثبت املاک واسناد که موضوع قانون ثبت است مانند هر قانون دیگری از قبیل قانون مدنی و کیفری و غیر برای خود هدفی دارد که از اهداف عمده و اساسی ثبت املاک حفظ مالکیت مالکین و ذوی الحقوق نسبت به آنهاست تا از تجاوز و تعدی دیگرانان در امان بماند و مالکیت افراد از امنیت برخوردار باشد با این مقدمه و به موجب ماده ۹ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ مقرر گردید که از تاریخ تصویب قانون در نقاطی که اداره ثبت دارد ودر سایر نقاط پس ازتشکیل اداره ثبت کلیه اموال غیر منقول هر ناحیه به ثبت برسد و لذا عده کثیری از مردم در اجرای ماده ۱۰ و۱۱ قانون مذکور در وقت مقررمبادرت به ثبت املاک خود در اقصی نقاط کشور نموده اند .

نخستین قانونی که به دنبال آن سازمان ثبت به وجود آمد قانون سال ۱۳۰۲ بود پیش از آن قانونی به تصویب رسید اما تشکیلات ثبتی به وجود نیامد در سالهای بعد در قانون مصوب ۱۳۰۲ تغییرات و اصلاحاتی و الحاقاتی در آن بوجود آمد تا سال ۱۳۲۰ که در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ قانون کنونی تصویب شد مقررات ثبت سال ۱۳۰۲ را با تمام الحاقات و اصلاحات آن تا سال ۱۳۱۰ ثبت عادی می گویند .

ثبت عمومی یا اجباری به لحاظ اینکه ثبت کردن ملک اجباری وعدم آن دارای ضمانت اجرای قوی بوده است که البته ازسال ۱۳۳۲ تغییری کرد که ازاین شدت کاسته و به جای آن جزای نقدی جایگزین شد.

اما بعد از انقضاء مواعد مقرر کسانیکه موفق به ثبت املاک خود دراجرای ماده ۱۱ قانون ثبت نشده اند می توانند برابر ماده ۱۲ قانون مذکور نسبت به ملک خود تقاضای ثبت نماید . …

روش افراز املاک

چنانچه دو یا چند نفر نسبت به ملکی به طور مشاع مالکیت داشته باشند هر یک از انها می توانند نسبت به افراز سهمی خود از سایر مالکین دیگر اقدام نماید این عمل در اصطلاح حقوقی وثبتی اراز گویند. درافراز حتما باید تعداد مالکین دو نفر یا بیشتر باشند یا به عبارت دیگر وجود حالت اشاعه در افراز ضروری است.

متقاضی یا متقاضیان بایستی تقاضای خود مبنی بر افراز را ضمن تعیین مشخصات کامل وادرس سایر مالکین مشاعی ملک به ثبت محل وقوع ملک تسلیم دارند. مسئول اداره دستور ثبت تقاضا را در دفتر اندیکاتور صادر وان را جهت ضمیمه شدن به پرونده ورسیدگی به ترتیب به بایگانی ویکی از نمایندگان ثبت ارجاع می نماید.

تقاضای متقاضی پس از ثبت در دفتر اندیکاتور به بایگانی ارسال ومتصدی بایگانی پرونده مربوطه را از ردیف خود خارج وهمراه با تقاضا نزد نماینده تعیین شده ارسال می دارد.

نماینده ثبت پرونده ووضعیت ثبتی ان را بررسی ومراتب را طی گزارشی مبنی بر چگونگی جریان ثبتی پرونده واینکه یا نسبت به ان سند مالکیت صادر شده یا خیر ضمن اظهار نظر صریح در خصوص امکان یا عدم امکان افراز به اطلاع مسئول اداره می رساند.

مسئول اداره پس از ملاحظه گزارش نماینده وبررسی پرونده تصمیم لازم مبنی بر قبول یا رد درخواست افراز اتخاذ و در صورت قبول درخواست افراز روز معاینه محل را نیز تعیین وبه متقاضی اعلام وپرونده را جهت تهیه اخطار لازم ودعوت از مالکین وشرکاء ملک به نقشه بردار ارجاع می نماید.

تذکر۱:

در صورتیکه تصمیم مسئول اداره مبنی بر رد در خواست افراز اتخاذ شود مراتب بایستی به متقاضی یا متقاضیان ابلاغ گردد.

نقشه بردار روز معاینه محل را طی اخطاری به کلیه مالکین مشاعی ابلاغ واز انها دعوت می نماید که در روز وساعت تعیین شده در محل وقوع ملک حضور یابند و تاکید می نماید که عدم حضور سایر مالکین مانع از انجام عملیات افراز نخواهد بود. …

خرید فایل