مقاله جامعه شناسی روستای انجدان

مقاله  جامعه شناسی روستای انجدان

مقاله جامعه شناسی روستای انجدان

جامعه شناسی روستای انجدان ( ۲۰ صفحه) مقدمه: مطالعه در روابط انسانی و زندگی گروههای اجتماعی از ابتدا به خودی خود هدفی واقعی و مستقل از ملاحظات کاربردی داشت،ولی مطالعه زندگی اجتماعات بشری در ارتباط با محیط،تغییرات،تحولات مناطق روستایی در رابطه با گسترش زندگی مدرن از جمله …