مقاله خروج سفیانی

مقاله خروج سفیانی

مقاله خروج سفیانی

فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه. ۱ نام سفیانی.. ۱ نسب سفیانی.. ۱ فرهنگ و گرايش سياسى سفيانى.. ۲ تلاش سفيانى براى مذهبى جلوه دادن جنبش خود. ۳ كينه سفيانى نسبت به اهل بيت و شيعيان.. ۴ درفش سرخ سفيانى.. ۴ آيا سفيانى يكى است يا چند تن ؟. ۵ آغاز جنبش سفيانى و مراحل آن.. ۵ از وادى يابس (دره خشك …