مقاله در مورد ارزیابی بالینی و پاراكلینیكی ترومای سر و تدابیر درمانی

مقاله در مورد ارزیابی بالینی و پاراكلینیكی ترومای سر و تدابیر درمانی

بخشی از متن:

در این مقاله سعی شده روش ارزیابی بالینی و پاراكلینیكی و تدابیر درمانی در مورد بیمارانی كه صرفاً به دلیل تروما به سر پذیرش اورژانس گردیده اند توضیح داده شود.

قبل از توضیح اصلی بحث، لازم است كه مختصری در مورد ارزیابی سطح هوشیاری، بررسی مردمك ها و معاینات نرولوژیك لازم در مورد بیماران مبتلا به ضربه به سر توضیح داده شود.

ارزیابی سطح هوشیاری: بهترین و پذیرفته شده ترین روش ارزیابی سطح هوشیاری استفاده از
Glasgow Coma Scale (GCS) است كه در این روش سه مؤلفه ۱) بهترین وضعیت بازكردن چشم ها در برابر محرك ۲) بهترین پاسخ حركتی و ۳) بهترین پاسخ كلامی بررسی و به آن نمره ای داده می‌شود.

ارزیابی سطح هوشیاری به روش (GCS) Gloasgow Coma Scale

بهترین وضعیت بازكردن چشم ها در برابر محرك

نمره

بهترین پاسخ كلامی

نمره

بهترین پاسخ حركتی

نمره

خود به خود

۴

مناسب و صحیح

۵

اجرای دقیق درخواست

۶

با صدا

۳

عدم درك مكان و زمان

۴

پاسخ موضعی

۵

با درد

۲

جملات نامناسب و بی ربط

۳

پاسخ پس كشیدن

۴

بدون پاسخ

۱

فقط به صورت اصوات نامفهوم

۲

وضعیت فلكسور (decorticate)

۳

بدون پاسخ

۱

وضعیت اكستانسور

(decerebrate)

۲

بدون پاسخ

۱

حداقل GCS = 3

حداكثر = GCS 15

كوما GCS 8

بر مبنای این معیار ترومای سر به ۳ دسته تقسیم می شود.

۱) Mild Head Trauma كه در این حالت مقدار GCS 13 بوده و در آن میزان نیاز به كرانیوتومی ۳% و میزان مرگ و میر % ۶/۰- ۰ است.

۲) Moderated Head Trauma كه در این حالت مقدار GCS 9 تا ۱۲ بوده و در آن میزان نیاز به كرانیوتومی ۹% و میزان مرگ و میر حدود ۴ % خواهد بود.

۳) Sever Head Trauma كه مقدار GCS 8 بوده و در آن میزان نیاز به كرانیوتومی ۱۹% و میزان مرگ و میر تا ۴۰% است.

و بر این روش كوما زمانی اطلاق میشود كه بیمار فاقد پاسخ كلامی ، بدون باز كردن چشم ها و عدم پیروی از دستورات باشد (‌GCS 8 )

نكته بسیار مهم این است كه تغییرات GCS در ارزیابی ضایعات مغزی و سیر آن و اتخاذ تدابیر درمانی بسیار حائز اهمیت است و در تمامی بیماران با اختلال هوشیاری یا ترومای شدید سر در ۲۴ ساعت اول هر ۱۰-۳۰ دقیقه تعیین و ثبت شود (تغییر GCS حتی به میزان ۱ یا ۲ نمره نیازمند برررسی و ارزیابی مجدد بطور اورژانس است).

بررسی مردمك ها : پس از ارزیابی سطح هوشیاری بایستی شكل، اندازه و رفلكس مردمك ها مورد بررسی قرار گیرد و بسیار مهم است كه بدانیم زمانی اندازه و رفلكس مردمك ها تغییر خواهد كرد و غیر طبیعی می گردد كه یا در اثر ضایعات فضاگیری نظیر هماتوم داخل جمجمه‌ای و یا در اثر ضایعات منتشر نظیر خونریزی داخل ساقه مغز، فعالیت ساقه مغز (مراكز اعصاب سمپاتیك و پاراسمپاتیك چشم) مختل شده باشد و چون اكثر ضایعات فضاگیر قابل عمل و درمان هستند لذا شناخت آنها حیاتی است. در معاینة مردمك ها یكی از حالات زیر ممكن است وجود داشته باشد.

خرید فایل