مقاله راهنمای ایمنی کار با مواد شیمیایی

مقاله راهنمای ایمنی کار با مواد شیمیایی

مقاله راهنمای ایمنی کار با مواد شیمیایی

فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمـه. ۱ تعاريف مرتبط با خطرات مواد شيميايي.. ۳ راه shy;هاي تماس مواد سمي و ورود آنها به بدن.. ۴ استفاده و ایمنی مواد شیمیائی در آزمایشگاه. ۸ مسئولیت ها در برابر محافظت از مواد شیمیایی.. ۹ برچسب نام ماده شیمیایی :۱۲ دستورالعمل های اجرایی استاندارد (SOPs). …