مقاله رهبری، شخصیت و اثر بخشی

مقاله رهبری، شخصیت و اثر بخشی

بخشهایی از متن:

چكیده:

این مقاله در مورد رهبری و شخصیت صحبت می كند. علاوه بر این به عنوان تجدید علاقه ای به این موضوع دیده می شود. حتی زمانی كه مجدداً تحقیقات گذشته بررسی شدند و تحقیات جدید شكل گرفت، اساسی ترین نتایج به صورت قبل باقی ماندند. مطالعات پاسخ های ناسازگاری در مورد اینكه چطور خصوصیات شخصیتی با رهبری ارتباط می یابند، می دهد. تحقیقات گذشته و معاصر نشان می دهد كه شخصیت نمی تواند رهبری را توضیح دهد. خصوصیات رهبران نمی توان اثر بخشی سازمانی را توضیح دهد. رهبری نشان دهنده داشتن تأثیر جزئی بر اثر بخشی سازمانی است. موضوع شخصیت كمتر با مدیریت در ارتباط است. مدیریت و رهبری در سازمان های اسمی در مورد دارا بودن ویژگی های خاص نیست، بلكه در ارتباط با عملكرد می باشند.

مقدمه:

آیا مقوله رهبری می تواند توضیح بدهد كه چرا برخی مردم قادرند به موقعیت رهبری برسند، در حالی كه دیگران نمی توانند؟ آیا رهبری كلید اثرگذاری سازمانی است؟ یكصد سال تحقیق اختصاص داده شد برای جواب دادن به این سؤالات بوسیله افرادی كه در رشته هایی همچون روانشناسی، مدیریت بازرگانی، مدیریت، اقتصاد و علوم سیاسی آموزش دیده بودند. این مقاله به بررسی همزمان مطالعات گذشته و حال حاضر و ( همچنین) علاوه بر این آزمایش مجدد آثار كلاسیك می پردازد. هدف ترسیم نتایجی مرتبط با حالت های رشته امروزی است. با این حال دیدگاه ( رهیافت، نگرش) شخصیت در رهبری تنها دیدگاه رهبری است.

Hogam و دیگران، با بیان اینكه رهبری عبارت است از تشویق و ترغیب، نه تسلط و تحكیم. كسانی كه می توانند امر و نهی ( مقرر كردن) كنند دیگران را به انجام كارها به خاطر قدرتی كه دارند، رهبر نیستند. نظریه مخالف این است كه كه این تعریف بسیار محدود كننده است، زیرا مانع از فرآیند اثرگذاری می شود كه برای درك چرایی اینكه یك مدیر یا مجری ( اداره كننده) در موقعیت خود مؤثر یا غیرمؤثر است اهمیت دارد.

تعریف رهبری بر پایه زیردستان مشتاق یا مدئوسین به طور فرضی بیان می دارد كه رهبری و اثرگذاری دو مفهوم یكسان می شوند. بدین ترتیب ما اشتباه می گیریم این دو را. مدئوسین مشتاق ممكن است یك اثر داشته باشند و ممكن است باعث ارتقاء عملكرد اجرام گردیده شوند.

اثر گذاری سازمانی با دستیابی به اهداف مهم نیست، چگونگی رسیدن به اهداف مهم است. هدف ممكن است توسط كارمندان بی اشتیاق و یا بی تفاوت و بی میل هم كسب شود.

خرید فایل