مقاله روش‌ هاي استوار جهت شناسايي شكست‌ هاي ساختاري چندگانه در سري‌ هاي زماني خود همبسته

مقاله  روش‌ هاي استوار جهت شناسايي شكست‌ هاي ساختاري چندگانه در سري‌ هاي زماني خود همبسته

مقاله روش‌ هاي استوار جهت شناسايي شكست‌ هاي ساختاري چندگانه در سري‌ هاي زماني خود همبسته

فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول: مروري بر تعاریف و مقدمات سري zwnj;هاي زماني.. ۱ ۱-۱ مقدمه. ۲ ۱-۲- فرآيندهاي تصادفي و انواع آن. ۲ ۱-۳- مانايي.. ۳ ۱-۳-۱ فرآيندهاي اكيداً مانا۴ ۱-۳-۲ فرآيندهاي مانايي ضعيف… ۴ ۱-۴- توابعاتوكوواريانس و خودهمبستگي و خودهمبستگی جزئی.. ۵ ۱-۵- نامانایی.. ۷ ۱-۵-۱ نامانايي در …