مقاله سن مسولیت کیفری در حقوق اسلام

مقاله سن مسولیت کیفری در حقوق اسلام

مقاله سن مسولیت کیفری در حقوق اسلام

کل مقاله ۲۰ صفحه با منابع چكيده: بلوغ (سن مسؤوليت)، امری تكوينی است، نه تشريعیو تعبدی؛ لذا در فرايند رشد طبيعی و در رابطه با عوامل اقليمی، وراثت و مانند آنظهور پيدا می rlm;كند. در قرآن كريم به سن خاصی در تحقق بلوغ اشاره نشده است و فقط بهمعيارهایی همانند laquo;بلوغ حلم raquo;، laquo;بلوغ …