مقاله عوامل توسعه پایدار شهری

مطالب:

پیچیدگی پایداری شهری :

تعاریف مختلف واژه پایداری :

گستره وسیع موضوع ها:

موضوع های متعامل :

پذیرش محلی :

عدالت اجتماعی :

تفاوت بین سطوح توسعه پایدار:

پیچیدگی مفهوم شهر پرتراكم :

گوناگونی چهره های شهر پرتراكم :

مشخصات مناطق متراكم :

حد و مرز افزایش تراكم :

عوامل برون زا:

تحقیقات شهر پرتراكم :

آزمون ادعای پایداری :

آزمون امكانپذیری شهر پرتراكم

نتیجه گیری :

توسعه پایدار:

نتیجه

پی نوشته ها :

منابع:

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

قسمتهایی از متن:

پیچیدگی پایداری شهری :

اعلام این مطلب كه ترسیم واقعیت هاو مشخصات ” شهرهای پایدار” واجد فوریتی انكار ناپذیر است سخنی بدیهی و تكراری است . با این همه هنوز مفاهیم ماهیت “شهر پایدار” و امكانپذیری آن مورد اختلاف وسیع متفكران در مقوله شهرسازی است . ارزیابی پایداری فرایندهای صنعتی و روشهای تولید انرژی در قیاس با پایداری شهرها مقوله های ساده ای بشمار می آیند، زیرا كه یك شهر متشكل از مجموعه ای از نظامهای فیزیكی ، تاریخی ، اقتصادی و اجتماعی است . بهمین سبب برای ارزیابی پایداری شهری كلاف سردرگمی از انواع پیچیدگیها را می باید شناخت و از یكدیگر جدا كرد. موضوعهای زیر شاخصترین پیچیدگیهائی است كه پژوهشهای ناظر بر پایداری شهرها با آن روبرو هستند.

تعاریف مختلف واژه پایداری :

رایج ترین مفهوم توسعه پایدار همان است كه در كنفرانس سران در شهر ریودوژانیرو به كار گرفته شد. طبق این مفهوم توسعه پایدار توسعه ای است كه ضمن آن كه به نیازهای كنونی پاسخگوست ، توانائیهای نسلهای آینده را برای پاسخگویی به نیازها و خواسته هایشان به مخاطره نمی اندازد. با این حال “وینتر” مدعی است كه اكنون بیش از ۲۰۰ تعریف برای توسعه پایدار وجود دارد.(۶ (

بدین سان اكنون مفهوم توسعه پایدار آنچنان در معرض تفسیرهای گوناگون قرار گرفته كه فقدان چارچوبی محكم و عموم پذیرفتنی از دیدگاههای فلسفی و ماهوی ، مشكل اصلی كنونی در این زمینه است.(۷) …

هنگامی که ساکنان شهر به زندگی و سکونت در آپارتمانها مبادرت ورزند مجبور خواهند بود مقررات و هنجارهای مربوط به این نوع سکونت را نیز فرا گیرند و بدان عمل کنند. آنها دیگر در یک خانه مجزا زندگی نمی کنند و با همسایگان خود در یک ساختمان ساکن می گردند و در نتیجه با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و سعی در احترام گذاشت به حقوق یکدیگر و نوعی تبادل فرهنگی اجتناعی می کنند که این خود باعث می شود که تفاوتهای فرنگی بین ساکنان شهر کاهش یابد. پس می توان گفت شهر های متراکم تفاوت فرهنگی، اجتماعی و عملکردی را کمتر می کند و محیط امن، زنده و پویایی را فراهم می آورد.

در اینجا باید گفت که بیشتر استدلالهایی که در لزوم شهر متراکم بیان گردید، مربوط به شهرهای بزرگ بوده و در مورد آنها صادق می باشد و در شهر های کوچک ایران که قیمت زمین چندان زیاد نیست و زمینهای بدون استفاده زیادی در آن شهرها وجود دارد، توسعه متراکم شهر در پایداری اقتصادی شهر چندان موثر نخواهد بود. چه همچنین بدلیل فواصل نزدیک اماکن به یکدیگر و کم ظرفیت بودن معابر این گونه شهرها با متراکم سازی شهر آلودگی شهر چندان کاهش نخواهد یافت و چه بسا باعث ایجاد ترافیک و آلودگی بیشتر گردد که این خود موجب ناپایداری بیشتر شهر را فراهم می ­آورد. …

خرید فایل