مقاله قاعده حيازت و نقش كاربردي آن در فقه اسلامي

مقاله قاعده حيازت و نقش كاربردي آن در فقه اسلامي

مقاله قاعده حيازت و نقش كاربردي آن در فقه اسلامي

کل مقاله ۱۲۲ صفحه چكيده يكي از موضوعات مهم و اثرگذار در رشد و توسعة اقتصادي جوامع، استفاده صحيح از سرمايه zwnj;ها است كه مي zwnj;تواند در مسير رشد همه جانبة آن جامعه، مفيد واقع شود. يكي از سرمايه zwnj;هاي مهم جوامع امروزي، منابع طبيعي به ويژه زمين است كه در بسياري از كشورها به …