مقاله قرص های اکستاسی

قرص های اکستاسی

●اکستاسی چیست؟
●تاریخچه اکس:
●اکس پارتی:
●عوارض و اثرات
رواج قرص های روانگردان و تأثیرات آن
اكستازی تقلبی
راهكارهای پیشگیری
رقابت باندهای توزیع قرص اكستازی
چند نظریه روانشناسی
اثرات قرصهای روان‌گردان ال‌.اس.دی و اکستازی بر بدن انسان
چرا اکستازی تولید شد؟
شیشه ( قرص روان گردان)
● قرص اکستاسی
● شکلها و نامهای اکستاسی:
● دلایل مصرف اکستاسی:
● عوارض مصرف اکستاسی:
● کلام آخر:
منـابع و مـآخذ

=====================

قرص های اکستاسی

اکستاسی مخدر جدیدی است که به دنبال مصرف آن شعور ، آگاهی و روان فرد مختل شده ، آستانه تحریک پذیری روانی او را پائین می‌آورد و بر قدرت سنجش واقعیت اثرمی‌گذارد و فرد را مستعد جنون می‌کند .ایجاد اعتماد به نفس بالا و شهامت و همچنین رفع ممنوعیتهای اخلاقی در فرد که از نتایج مصرف این داروهای توهم‌‌زا است فرد می‌تواند منشأ رفتارهای پرخطر و انحرافی بسیارزیادی در مصرف کنندگان آن باشد.

آنچه که از جمع‌بندی تعاریف متعدد کجرفتاری برمی‌آید این است که به طورکلی رفتار انحرافی رفتاری است که به گونه مستقیم یا غیرمستقیم قوانین و هنجارها را نقض‌کند که شامل هرنوع قوانین رسمی و نوشته شده و هنجارهای اخلاقی جامعه می‌شود.طبق این تعریف مصرف قرصهای اکستاسی را می‌توان از انواع رفتارهای انحرافی برشمرد .اکستاسی مخدر جدیدی است که به دنبال مصرف آن شعور ، آگاهی و روان فرد مختل شده ، آستانه تحریک پذیری روانی او را پائین می‌آورد و بر قدرت سنجش واقعیت اثرمی‌گذارد و فرد را مستعد جنون می‌کند .

ایجاد اعتماد به نفس بالا و شهامت و همچنین رفع ممنوعیتهای اخلاقی در فرد که از نتایج مصرف این داروهای توهم‌‌زا است فرد می‌تواند منشأ رفتارهای پرخطر و انحرافی بسیارزیادی در مصرف کنندگان آن باشد .

خرید فایل