مقاله قوه قضائیه ،‌ وظایف و اختیارات

قوه قضائیه

فهرست:

مقدمه ۱

قوه قضاییه در یک نگاه ۲

مطالعه‏ ی مقررات مربوط به قوه‏ ی‏ قضائیه درقانون اساسی. ۲

مبحث اول : وظایف قوه ‏ی قضائیه ۲

مبحث دوم :سازمان وتشکیلات قوه قضائیه ۴

بند ۱ : رئیس ‏قوه ‏قضائیه ۴

بند ۲ : محاکم ودادسراها ۶

بند۳ : وزیر دادگستری.. ۷

بند ۴ : قضات « دادرسان» ۸

امتیاز قاضی. ۹

الف : استقلال قاضی. ۹

بند ۵ : دیوان‏ عدالت ‏اداری و سازمان بازرسی‏ کل ‏کشور ۱۰

بند ۶ : اصول و قواعد حاکم برامور قضایی درنظام جمهوری ‏اسلامی ایران. ۱۱

اصل چهارم : عدم ‏عطف قوانین جزایی به ماسبق. ۱۲

قوه‏ قضائیه در قانون اساسی – فصل یازدهم قانون اساسی. ۱۳

اصل ‏یکصد و پنجاه‏ و ششم. ۱۳

اصل‏ یکصد و پنجاه‏ و هفتم. ۱۳

اصل یکصد و پنجاه‏ و هشتم. ۱۴

اصل یکصد و پنجاه‏ و نهم. ۱۴

اصل‏ یکصد و شصتم. ۱۴

اصل یکصد‏ و شصت‏ و یکم. ۱۵

اصل‏ یکصد و شصت‏ و دوم ۱۵

اصل‏ یکصد و شصت‏ و سوم ۱۵

اصل‏ یکصد و شصت‏ و چهارم ۱۶

اصل‏ یکصد و شصت‏ و پنجم. ۱۶

اصل‏ یکصد و شصت‏ و ششم. ۱۶

اصل‏ یکصد و شصت‏ و هفتم. ۱۷

اصل‏ یکصد‏ و شصت‏ و هشتم. ۱۷

اصل‏ یکصد‏ و شصت‏ و نهم. ۱۷

اصل‏ یکصد و هفتادم ۱۷

اصل‏ یکصد‏ و هفتاد‏ ویکم. ۱۸

اصل‏ یکصد و هفتاد و دوم ۱۸

اصل‏ یکصدو هفتاد و سوم ۱۹

اصل‏ یکصد و هفتاد و چهارم ۱۹

توسعه قضایی. ۲۰

بررسی چند نهاد زیر مجموعه قوه قضائیه ۲۲

دیوان عالی کشور ۲۲

نحوه رسیدگی دیوان عالی کشور : ۲۳

وظایف دیوانعالی کشور : ۲۴

دادگاههای عمومی و انقلاب.. ۲۶

اهداف: ۲۶

صلاحیت دادگاههای انقلاب : ۲۶

موارد تجدید نظر احکام : ۲۷

اجرای احکام : ۲۹

حکم غیابی و حق اعتراض به آن : ۳۰

حق داشتن وکیل و موارد الزامی بودن آن : ۳۱

دیوان عدالت اداری.. ۳۲

ارکان دیوان : ۳۲

اختیارات و مسئولیتهای اداری رئیس دیوان عدالت اداری : ۳۴

ریاست کل دیوان : ۳۴

ارجاع پروند ه ها به شعب دیوان : ۳۴

ارجاع پرونده های مرتبط به شعبه مقدم الارجاع : ۳۵

پیشنهاد افزایش شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری : ۳۵

اختیارات و مسئولیتهای قضائی رئیس دیوان عدالت اداری : ۳۵

عضویت در هیات تجدید نظر : ۳۶

درخواست رای وحدت رویه : ۳۶

موارد امتناع : ۳۷

::::::::::::::::::::::::::::::::::

قسمتهایی از متن:

مقدمه

قوه قضائیه” نهادی است که ریاست آن مستقیما از طرف “ولایت فقیه” انتخاب می شود و لذا عملکرد آن همانند صداوسیما بطور مستقیم متوجه این جایگاه -ولی فقیه- است.قوه ای که با توجه به نوع خاص ماموریتش اهمیتی فوق العاده در نظام ولایتمدارجمهوری اسلامی داراست.در واقع تحقق بسیاری از آرمانهای انقلاب اسلامی نظیر “عدالت”را می توان به نسبت زیادی مربوط به این قوه دانست.

قوه قضاییه در یک نگاه

مطالعه ‏ی مقررات مربوط به قوه ‏ی‏ قضائیه درقانون اساسی

اجرای عدالت یکی از آرمان‏ها و آرزوهای دیرین جامعه‏ ی بشری است . منظور از اجرای عدالت ، یعنی حل اختلافات و منازعات افراد با یکدیگر یا افراد با دولت بر طبق قوانین مصوب . این وظیفه‏ ی خطیر برعهده ‏ی قوه‏ ی‏ قضائیه گذاشته شده است که قوه ‏ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخسیدن به عدالت و عهده‏ دار و ظایف زیر است : …

قوه ‏قضائیه در قانون اساسی – فصل یازدهم قانون اساسی

اصل ‏یکصد و پنجاه ‏و ششم

قوه‏ قضائیه قوه‏ا ی است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده ‏دار وظایف زیر است :

  1. رسیدگی و صدور حکم درمورد تظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل ‏وفصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم درآن قسمت از امورحسبیه که قانون معین می‏کند.
  2. احیای حقوق ‏عامه و گسترش عدل وآزادی‏های مشروع.
  3. نظارت برحسن اجرای قوانین .
  4. کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام .
  5. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین .

اصل‏ یکصد و پنجاه ‏و هفتم

به‏منظور اجرای مسئولیت‏های قوه ‏قضائیه در کلیه‏ ی امورقضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک‏نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی‏ و مدیر و مدبر را برای‏مدت پنج‏ سال به‏ عنوان رییس قوه ‏قضائیه تعیین می ‏نماید که عالی‏ ترین مقام قوه‏ قضائیه است .

اصل یکصد و پنجاه‏ و هشتم

وظایف رییس‏ قوه ‏قضائیه به‏ شرح زیر است :

  1. ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت‏های اصل یکصدوپنجاه‏ وششم
  2. تهیه‏ ی لوایح قضایی متناسب با جمهوری ‏اسلامی
  3. استخدام قضات عادل و شایسته و عزل‏ ونصب آن‏ها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند این‏ها از امور اداری ، طبق قانون .

اصل یکصد و پنجاه ‏و نهم

مرجع رسمی و تظلمات و شکایات دادگستری است . تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آن‏ها منوط به حکم قانون است .

اصل‏ یکصد و شصتم

وزیردادگستری مسئولیت کلیه ‏ی مسایل مربوط به روابط قوه ‏قضائیه با قوه ‏مجریه و قوه ‏مقننه را برعهده دارد و از میان کسانی که رئیس‏ قوه ‏قضائیه به رئیس ‏جمهور پیشنهاد می‏کند انتخاب می‏گردد. …


خرید فایل