مقاله مسئوليت كيفري

مقاله مسئوليت كيفري

مقاله مسئوليت كيفري

کل مقاله ۳۰ صفحه مسئوليت كيفري چكيده: در ساختار سنتي حقوق جنائي تعامل تابعان اين شاخه از حقوق با آن دسته از قواعد ماهوي آن، كه به تبيين rlm;جرائم و مجازاتها مي پردازند، تنها در قلمرو مسئوليت كيفري مورد توجه قرار مي گيرد. در حالي كه اگر جوهره مسئوليت فرد را توانايي …