مقاله مشکلات نوجوانان در بلوغ (عاطفی، جنسی، اجتماعی، درسی)

مطالب:

مقدمه

مشكلات درسی در دوره بلوغ

تصویری از مشكلات درسی:

برخی از مشكلات درسی و آموزشی این دوره عبارتند از:

شیوه های حل مشكلات درسی و آموزشی

مشكلات عاطفی دوره ی بلوغ

تصویری از مشكلات عاطفی بلوغ

مسائل جنسی مربوط به بلوغ

تصویری از مشكلات جسمی بلوغ

مشكلات شخصیتی نوجوان

عوامل مؤثر در پدیدآیی مشكلات شخصیتی

مشكلات اجتماعی نوجوان

تصویری از مشکلات اجتماعی نوجوانان

مشكلات خانوادگی نوجوان

تصویری از مشكلات خانوادگی نوجوان

مشكلات دینی و اخلاقی نوجوان

تصویری از مشكلات دینی و اخلاقی

::::::::::::::::::::::::::::::::::::

قسمتهایی از متن:

مشکلات درسی نوجوانان در دوران بلوغ

مقدمه

دگرگونی ها و پیشرفت جوامع بشری به گونه ای است كه اگر نهادهای تعلیمی و تربیتی بازنگری و بهسازی اجزاء خود را مورد توجه جدی قرار ندهند، سیل تحولات سبب تخریب بنیادهای اساسی اندیشه و عمل آنان خواهد گردید. نظام آموزش و پرورش سرزمین اسلامی ایران می تواند با تكیه بر مبانی و اصول متخذه از فرهنگ غنی اسلامی و باز سازی و بهبود مستمر برنامه ها و اقدامات آموزشی و پر ورشی اهتمام نموده و بارش باران تحولات را در مسیرهای سالم زندگی و اصلاح هدایت نماید تا ثمره شیرین آن كه ساختن نسلی مومن،اندیشمند و پویا در قرن آینده است،رخ نموده وآثار خوشایند تغییرات بهینه در زوایای مختلف زندگی فردی و اجتماعی مردم به ویژه نسل جوان آشكار گردد.

رویكرد تلفیق و فرآیند پیوند پرورش با آموزش از جمله مسایل و ضروریاتی است كه در تغییر و تحولات جدید نظام آموزش و پرورش باید مورد توجه جدی و اساسی قرار گیردتا محاسن و معایب آن با روند پویا در برنامه عمل و محتوی اعمال گردد. آنچه مسلم است جهت دستیابی به آرمان های تلفیق آموزش و پرورش ، در حوزه صف و ستاد باید پیش بینی شود تا ضرورت این امر مورد كارشناسی قرار گیرد و نتیجتا امر تلفیق به شكل بهتر در هر حوزه آموزشی و پرورشی صورت پذیرد. ..

خرید فایل