مقاله مفردات

مقاله مفردات

مقاله مفردات

کل مقاله ۴۰ صفحه در اين نوشتار واژه مالك، نعبد، نستعين، اهدنا، صراط را بررسي نمودم از جنبه هاي: ريشه يابي تبارشناسي تعيين معناي اصلي و اولي سير تحول معنايي موارد كاربرد قرآني مترادف متضاد معناشناسي و البته در منابعي كه بررسي شد در مورد همه لغات جستجو نمودم ولي در مورد …