مقاله منظومه شمسی و سیاره ها و ستارگان

مطالب:

منظومه شمسی :

ستاره صبحگاهی ـ ستاره شامگاهی :

مطالعه زهره :

اقیانوسی از ابر :

زهره خواهر زمین است ؟

دمای زهره گرمتر از آن كه تحمل‌ پذیر باشد:

مكانی زیبا برای دیدن، ولی …

دو قلوی زمین یا خطایی در تعیین هویت :

سیاره معكوس :

نقشه زهره :

واقعیت‌ها : زهره

نوارهای گاز :

آفتاب شبانگاهی :

شب روز هنگام

راههای جدید برای دیدن خورشید :

خورشید از فضا:

كاوش اسرار خورشید :

جو :

مناطق زمین :

اقیانوس‌ها :

سپر نامرئی زمین :

قایق نجات ما در فضا :

واقعیت‌های زمین :

مریخ :‌

راز مریخ :

قمرهای مریخ :

واقعیت‌های مریخ :

بادها و گردبادهای بسیار شدید :

حلقة مشتری :

كشف مشتری :

چنین است مشتری :

خانوادة مشتری :

آنچه آموخته‌ایم :

واقعیتهای مشتری :

پلوتن :

كشف پلوتن :

مدار طولانی :

مدار متجاوز پلوتن :

شارون ـ همراه پلوتن :

كوچكتر از آنكه دیده شود:

تصویرهای اكسترونی :

پلوتن گرفت‌ها و شارون گرفت‌ها :

خورشید ستاره گوندی ما ـ چشم‌اندازی از پلوتن :

آیا كاوشگرها به پلوتن فرستاده خواهد شد ؟

اكنون در جستجوی سیاره دهم :

مرز نهایی منظومه شمسی كجاست ؟

واقعیت‌های پلوتن :

ستاره دنباله‌دار چیست؟

شهاب چیست ؟

ستارگان دنباله‌دار و رگبارهای شهابی :

ستاره‌های دنباله‌دار از كجا می‌آیند؟

توده سنگ و گلوله برف چرك :

ستاره‌های دنباله‌دار بزرگ:

ستاره‌ی دنباله‌دار هالی :

ترس از ستارگان دنباله‌دار :

مرگ ستارگان دنباله‌دار :

تصور ناپذیر :

كاوشگرها ـ مشغول بازی در حیاط خانه هالی :

واقعیت‌ها : ستاره هالی در اعضار مختلف :

فهرست منابع

قسمتهایی از متن:

منظومه شمسی :

درباره چگونگی بوجود آمده سیاره‌ها نظریه‌های گوناگونی وجود دارد بعضی از دانشمندان عقیده دارند كه همه سیاره‌های منظومه شمسی بین ۵ تا ۶ هزار میلیون سال پیش پدید آمده‌اند در آن زمان خورشید هنوز ستاره جوانی بود یعنی مدت زیادی از پدید آمدن خود خورشید نمی‌گذشت.

خورشید به هنگام حركت در فضا از میان ابرهای بسیار بزرگی از گاز و غبار عبور كرد. نیروی جاذبه خورشید قسمتی از این گازها و ذره‌های غبار را به سوی خود كشید به این ترتیب دایره‌ای از ذرات كوچك و گاز در اطراف خورشید جمع شد. این دایره به دور خورشید می‌چرخید كم كم ذره‌ها یكدیگر را جذب كردند و به هم پیوستند از این پیوستن، توده‌های كوچكی از غبار و گاز پدید آمد. این توده‌ها، كه هم چنان گرد خورشید می‌چرخیدند هنوز بسیار كوچك بودند، اما رفته رفته بزرگتر می‌شدند. هر چه این توده‌ها بزرگتر می‌گشتند، نیروی جاذبه آنها هم بیشتر می‌شد و گرد و غبار بیشتری را به سوی خود می‌كشید. …

بادها و گردبادهای بسیار شدید :

سطح مشتری از درون یك تلسكوپ بزرگ پوشیده از كمربندهای تیره و منطقه‌های روشن دیده می‌شود. منطقه‌های روشن بین كمربندها قرار گرفته‌اند.

این پدیده به سبب جریانات جدی پدید آمده است. بادهای عظیمی به طرف بالا حركت می‌كند وارد كمربندها می‌گردد.

در امتداد كمربندها و منطقه‌های روشن لكه‌های بیضی شكل روشن و تیره‌ای دیده می‌شود كه در واقع گردبادهایی عظیم هستند. بزرگترین گردباد به «لكه‌ قرمز بزرگ» موسوم است. به نظر می رسد كه این مشخصة عظیم مشتری توفان بزرگی باشد كه هرگز از حركت باز نمی‌ایستد. اخترشناسان مدت ۳۰۰ سال است كه آنرا در حال چرخیدن دیده‌اند[۱].

حلقة مشتری :

سیارات بزرگ دور از خورشید دارای موادی در مجاورت جو هستند كه از تراكم یا تجمع آن مواد قمرهای این سیارات پدید می‌آیند. اگر این مواد به سیارات بسیار نزدیك باشند، نیروی جاذبة سیاره مانع از تراكم آنها می شود در نتیجه مواد مززبور به صورت حلقه‌ای از مواد ریز در اطراف سیاره قرار می‌گیرد[۲].

كشف مشتری :

مشتری چهارمین جسم درخشان در آسمان است. فقط خورشید، ماه و زهره از آن درخشان‌ترند. مشتری را از مدتها پیش می‌شناختند. گالیله دانشمند ایتالیایی، در سال ۱۶۱۰ میلادی با تلسكوپ در هر شب از این سو به آن سوی مشتری در حركت بودند. این اجسام قمرها یا ماده‌های مشتری هستند. اجسام كوچكی كه همچون ماه كه به دور زمین می‌گردد، آنها نیز به دور مشتری می‌گردند، این قمرها نخستین ماه‌های كشف شده‌ای هستند كه به گرد جسمی غیر از زمین می‌گردند[۳].[۱] مشتری ـ آسیموف ـ غفاری ـ ص ۲

[۲] مشتری ـ اسیموف ـ غفاری ـ ص ۴

[۳] مشتری ـ آسیموف ـ غفاری – ص ۶

خرید فایل