مقاله مواد مخدر و اثرات آن بر بدن

فایل حاضر حاوی دو مقاله با مواد مخدر و اعتیاد و اثرات آن می باشد که مجموعا دارای ۲۵ می باشد.

قسمتی از مقاله نخست:

اعتیاد ، وابستگی به مواد dependence Addict in Substans

در سال ۱۹۶۴ سازمان جهانی بهداشت وابستگی را جایگزین اعتیاد ( Addiction) نمود . چون اعتیاد یک کلمه با بار منفی و جنبه طبی این مشکل را در بر می گیرد . اعتیاد دامنۀ گسترده ای در فرهنگ عمومی پیدا کرد و در خصوص اعتیاد به پول ، کامپیوتر و غیره بکار برده شد . اگر چه کلمه اعتیاد در محافل علمی بکار برده نمی شود اما اساس نور و شیمیایی همۀ آنها مثل اعتیاد به پول ، مواد مخدر ، خوردن ، قمار بازی و غیره یکسان است .

وابستگی به مواد مخدر

به الگوی غیر تطابقی از مصرف مواد که منجر به آسیب بالینی ، دسیترس می گردد و حداقل سه مورد از معیارهای زیر را باید داشته باشد :

  1. تحمل : با مصرف مداوم یک مقدار مشخص ، اثر ماده مصرفی کاهش می یابد و برای ایجاد اثر مورد نظر فرد مقدار بیشتری مصرف کند .
  2. بروز علائم ترک به دنبال قطع مصرف ماده مورد نظر و یا مصرف ماده برای جلوگیری از بروز علائم ترک .
  3. مصرف ماده بیش از مقدار پیش بینی شده و مورد نظر .
  4. تمایل به قطع مصرف مصرف یا تلاشهای مکرر و ناموفقتها جهت ترک ماده موردنظر .
  5. صرف زمان زیاد جهت بدست آوردن ، مصرف یا رها شدن از اثر آن .
  6. افت عملکرد فرد در حوزه های اجتماعی ، شخصی و ارتباطات فرد .
  7. ادامه مصرف مواد علیرغم آگاهی از عوارض فیزیکی یا روانی آن .

قسمتی از مقاله دیگر:

مواد مخدر و بررسی اثار ان بر بدن انسان

به تمامی تركیبات شیمیایی گفته می شود كه مصرف آنها باعث دگرگونی در سطح هوشیاری مغز شود. مثل حالت سرخوشی و لذت، خواب آلودگی و سستی.
انواع: ۱)depressant
مواد مخدری كه واكنش های مغز را اهسته میكند.
اثرات: – كم شدن سرعت تنفس و ضربان قلب – كم شدن فشارخون – خواب اور
مثال: هروئین – تریاك – مورفین

Top of Form

Bottom of Form

مواد مخدری كه به سیستم عصبی بدن سرعت میبخشد.
اثرات:
– بیشتر شدن سرعت تنفس و ضربان قلب – بیشتر شدن فشارخون
*برای ایجاد احساس هیجان و جلوگیری از خواب استفاده میشود.
مثال: كوكائین – نیكوتین

۳)hallucinogen
مواد مخدری كه باعث حالتهایی مثل هذیان میشود.
اثرات:
– از دست دادن حافظه – لرزش – حالت استفراغ – عوض شدن اخلاق
مثال: LSD – PCP

۴)inhalnt
مواد مخدری كه از طریق استنشاق (توسط دماغ) استفاده میشود.
اثرات: – اهسته شدن فرایند مغز – بیشتر شدن ضربان قلب – سردرد
مثال: ماریجوانا

برخی سرعت مسمومیت توسط مواد مخدر:
– خوردن: بین ۲۰ تا ۳۰ دقیقه
– تزریق كردن
a) رگ: بین ۱۵ تا ۳۰ ثانیه
b)ماهیچه: بین ۳ تا ۵ دقیقه
– استنشاق: بین ۵ تا ۸ ثانیه
– ریختن در چشم: بین ۳ تا ۵ دقیقه

خرید فایل