مقاله مولفه قدرت نرم فرهنگی جمهوری اسلامی با تاکید بر خانواده گرایی

مقاله مولفه قدرت نرم فرهنگی جمهوری اسلامی با تاکید بر خانواده گرایی

مقاله مولفه قدرت نرم فرهنگی جمهوری اسلامی با تاکید بر خانواده گرایی

کل مقاله ۱۰۰ صفحه چکیده: نهاد خانواده در کنار نهادهای دین و دولت از گذشته تا کنون سازنده جامعه ایران بوده است.نهاد خانواده از قدیم تا عصر حاضر به شکل دهی ساختار اجتماع و ایجاد و تغییرات روابط اجتماعی اعتبار داشته است . بررسی shy;های محققان حاکی از آن است هر گونه تغییر در جامعه …