مقاله نفقه

مقاله نفقه

فهرست:

۱- مقدمه ………………………………………………………………………… ۲

۲- تعریف نفقه …………………………………………………………………… ۳

۳- نفقه همسر ……………………………………………………………………. ۳

۴- نفقه ی زن پس از مرگ همسر یا طلاق همسر ……………………………….. ۵

۵- نفقه خویشان …………………………………………………………………. ۷

۶- احکام نفقه …………………………………………………………………… ۹

۷- شرایط پرداخت نفقه …………………………………………………………. ۱۲

۸- ضمانت اجرای نفقه ………………………………………………………….. ۱۲

۹- انواع نقه ……………………………………………………………………. ۱۳

۱۰- نفقه در قانون مدنی ………………………………………………………… ۱۴

۱۱- منابع ………………………………………………………………………. ۱۸

قسمتهایی از متن:

مقدمه:

بی شک عشق و علاقه و پیوند عاطفی میان زن و شوهر زیربنای پیوند زناشویی است که آن را از سایر قراردادهای اجتماعی متمایز می کند.اما در عین حال این احساس و تمایل گاهی شرایطی ایجاد می کند که ممکن است باعث غلبه احساس بر عقل شود و سایر شرایط لازم برای یک پیوند زناشویی موفق را تحت الشعاع قرار دهد و نگذارد زن و مرد به درستی و با در نظرگرفتن کلیه خصوصیات روحی و جسمی و اقتصادی خود و همسر آینده و حدود وحقوق زن و شوهر در عقد ازدواج،به پیوند زناشویی موفقی تن دهند که بی تردید عواقب آن نه تنها گریبان زن و شوهر را خواهد گرفت،بلکه پی آمدهای آن برای هر دو خانواده بسیار نامطلوب خواهد بود.بنابراین آگاهی زن و مرد به حقوق و قوانین حاکم بر ازدواج،تعهدات مادی و معنوی آنها را مشخص خواهد کرد.نفقه همسر امری است که بعد از عقد و ازدواج و پس از حضور زن در خانه شوهر مطرح میشود و پی آمدهای مالی و حقوقی دارد که مرد باید از آن مطلع باشد. …

….

تفصیل احكام:

نفقه همسر غیر ناشزه، و مُطَلَّقه رجعى، و مُطَلَّقه حامله بدین‏شرح واجب است:
۱ – در مقدار نفقه به سطح اجتماعى زن وشوهر نگریسته مى‏شودپس توانگر با تهیدست، وعزیز زاده با جز او متفاوت است ودر هریك از اینها عرف، ملاك است.
۲ – مرد، سرپرست خانه است واوست كه چگونگى نفقه را برحسب مصلحت خانواده مشخص مى‏كند؛ امورى همچون موقعیت‏خانه، چگونگى خانه، نوع خوراك وچگونگى جامه، اوقات‏مسافرت ونظایر آن. بهتر آن است كه در این موارد با همسر وفرزندان‏رایزنى ومشورت كند وجایز نیست در رفتار خانوادگى از مرز معروف‏ورفتار پسندیده تجاوز نماید.
۳ – در وجوب نفقه، تمكین شرط است، پس اگر همسر، ناشزه‏وسركش باشد نفقه‏اى براى او تعلق نمى‏گیرد، چنان كه بدون اجازه‏شوهر به مسافرتى غیر واجب وغیر ضرورى رود.
۴ – زن متعه، نفقه‏اى ندارد ونیز زنى كه طلاق بائن گرفته وحامله‏نیست نفقه‏اى نخواهد داشت، اما زن مطلقه رجعى تا پایان مدت‏عده، نفقه دریافت مى‏كند.

در فقه امامیه، نظر مشهور به استناد آیۀ:

«عاشروهن بالمعروف» (نساء ۱۹)

«با زنان به نکوئی رفتار کنید.»

رعایت وضعیت و شرایط زن را به نشانۀ (معروف)، ملاك تعیین نفقه قرار داده‌اند. بنابراین دیدگاه، توانایی مرد برای پرداخت نفقه مورد لحاظ نیست بلكه وضعیت و شرایط زن ملاك تعیین مقدار نفقه می‌باشد و بدین منظور جهت تعیین وضعیت و محتوای نفقه رجوع به عرف را لازم می‌دانند. …

خرید فایل