مقاله نقد و بررسي ترجمه عبدالمحمد آيتي

مقاله نقد و بررسي ترجمه عبدالمحمد آيتي

مقاله نقد و بررسي ترجمه عبدالمحمد آيتي

فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول: كليات مقدمه. ۱ ۱-۱بیان مسأله. ۳ ۱-۲ اهمیت و ضرورت.. ۳ ۱-۳ پرسش اصلی تحقیق.. ۵ ۱-۴ پرسش های فرعی تحقیق.. ۵ ۱-۵ فرضیه zwnj;ی تحقیق.. ۵ ۱-۶ پیش فرض تحقیق.. ۵ ۱-۷ سابقه پژوهش… ۵ ۱-۸ اهداف پژوهش… ۷ ۱-۹نوآوری ها۷ ۱-۱۰ روش تحقیق.. ۷ ۱-۱۱ واژه شناسی مفاهیم کلیدی.. ۸ فصل دوم: …