مقاله نقد و بررسي فقهي و حقوقي پيرامون ماده ۲۰۷ و ۲۰۹

مقاله نقد و بررسي فقهي و حقوقي پيرامون ماده 207 و 209

مقاله نقد و بررسي فقهي و حقوقي پيرامون ماده ۲۰۷ و ۲۰۹

فهرست مطالب عنوان صفحه چکيده. ۳ مقدمه ۴ الف- حكم قصاص در قانون مجازات اسلامي و فقه. ۵ اول- مباني فقهي.. ۶ ۱- مبناي حكم در قرآن.. ۶ ۲- مبناي حكم در سنت… ۹ يك. قتل عمد مرد توسط زن.. ۹ دو. قتل عمد زن توسط مرد. ۱۰ نخست ndash; روايات مشعر بر تقدم پرداخت مازاد ديه بر قصاص…. ۱۰ دوم- روايات مشعر بر …