مقاله نقد و بررسی فرمالیستی اشعار حافظ

مقاله نقد و بررسی فرمالیستی اشعار حافظ

مقاله نقد و بررسی فرمالیستی اشعار حافظ

فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده. ۱ مقدمه. ۲ اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۲ روش تحقیق.. ۲ یافته ها۳ صنایعی که در این نقد به کار میرود. ۳ طرق آشنایی زدایی.. ۴ اشعاری از حافظ و نقد فرمالیستی آنها۵ غزل اول.. ۵ غزل دوم. ۸ غزل سوم. ۹ غزل چهارم. ۱۱ غزل پنجم.. ۱۳ غزل ششم.. ۱۵ غزل هفتم.. ۱۶ غزل هشتم.. ۱۸ غزل …