مقاله نقش ضابطین دادگستری در قانون آیین دادرسی کیفری

مقاله نقش ضابطین دادگستری در قانون آیین دادرسی کیفری

مقاله نقش ضابطین دادگستری در قانون آیین دادرسی کیفری

کل مقاله ۳۰ صفحه چکیده: زمینه و هدف در قانون آیین دادرسی کیفری جدید تغییرات نسبتا زیادی نسبت به قانون قدیم به چشم میخورد.قانون آیین دادرسی کیفری جدید برای تدوین آن از قانون آیین دادرسی فرانسه استفاده شده است در مقاله ی حاضرپیشینه تاریخی،فلسفه،علل پیدایش،اختیارات …