مقاله نقش مديريت كيفيت فراگير

مقاله نقش مديريت كيفيت فراگير

مقاله نقش مديريت كيفيت فراگير

کل مقاله ۲۰ صفحه مقدمه اين تحقيق هشت اصل مديريت كيفيت كه در استانداردهاي سيستم مديريت كيفيت بر مبناي سري ايزو ۹۰۰۰-۲۰۰۰ كاربرد دارد را معرفي مي نمايد. مديريت ارشد هر سازمان مي تواند از اين اصول بعنوان چارچوبي براي راهنمايي سازمان خويش به منظور بهبود عملكرد ها استفاده نمايد. اين …