مقاله نگاهي به پنج گنج نظامي

مقاله نگاهي به پنج گنج نظامي

مقاله نگاهي به پنج گنج نظامي

فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه. ۱ فصل اول:تاريخچه زندگي نظامي محل تولد نظامي.. ۴ فصل دوم:معرفي آثار نظامي اشعار نظامي.. ۸ سبك نظامي.. ۱۰ معرفي آثار نظامي.. ۱۲ خسرو و شيرين.. ۱۲ ليلي و مجنون.. ۱۶ هفت پيكر. ۱۸ اسكندرنامه. ۲۰ فصل سوم:خلاصه zwnj;ي داستان zwnj;هاي نظامي داستان خسرو …