مقاله هویت سازمانی

مقدمه

هویت سازمانی و هویت یابی سازمانی در پژوهشكده علوم وصنایع غذایی خراسان رضوی

روش شناسی

هویت سازمانی و هویت بخشی سازمانی

هویت سازمانی

تعیین هویت سازمانی

ابزار بررسی

بررسی پرسشنامه در یك نمونه

نحوه ی توزیع پرسشنامه

==================

قسمتهایی از متن:

جهانی شدن، فناوری اطلاعات و انفجار اطلاعات باعث شده است تغییر در سازمان ها امری ثابت و مستمر باشد. اطلاع از بافت فضایی كه درآن هویت یابی رخ می دهد و بر نتایج اثر می گذارد
می تواند رهبران سازمانی را به دیدگاه هایی مجهز كند و رویكردهایی رادر مقابل آنها قرار دهد كه با توجه به دینامیك متغیر سازمانی و مدیریت آن بر مبنای راهبردهای مبتنی بر ارتباطات شكل می گیرند(شرایم ،‌۲۰۰۲؛ تایلر، دوكرمر، ۲۰۰۵) علاوه بر این درك هویت و هویت یابی درسازمان ها باعث می شود رهبران سازمانی اقدامات همراه با دانش و اطلاعات را در خود توسعه دهند. رهبری اثر بخش تر در نتیجه ی اطلاعات از تفاوت های فردی در تعدیل روابط میان شیوه های رهبری و هویت یابی سازمانی توسعه یافته،‌ بر خروجی های مثبت سازمان ها با اعضای دارای هویت بالاتر اثر می گذارد(اپیتروپاكی و مارتین،‌ ۲۰۰۵،‌ون نیپربرگ، دوكرمرو هوگ، ۲۰۰۵)

وقتی رهبران به عنوان اعضای نمونه در یك گروه معرفی و مشخص می شوند، اقدامات آنها اغلب به عنوان اقدامات منصفانه ومقتضی محسوب می گردد.(لیپونن،‌كویویستو و اولكونن، ۲۰۰۵) وقتی این هویت با دیگر متغیرهای تعدیل كننده نظیر وابستگی تركیب گردد، ادراك های سازمانی رهبر اثربخش تر خواهد بود (پیرو ،‌سیسرو، بونایتو، ون نیپر برگ و كروگلانسكی ، ۲۰۰۵)

درك هویت و هویت یابی چارچوبی را فراهم می سازد كه با استفاده از آن می توان فرآیند
توسعه ای برای رهبران سازمانی فراهم ساخت.(لرد و هال، ۲۰۰۵)

درك وضعیت فعلی یك سازمان و چگونگی هویت یابی آن، چگونگی ساختاردهی مجدد و تخریب ساختارها در سازمان در هنگام نیاز به تغییر را دچار دگرگونی می سازد (رایدر، هاسلام و هاپكینز، ۲۰۰۵) و برای اینكه سازمان ها در بافت های فعلی مناسب باقی بمانند، بسیار اهمیت دارند. …

سال ۱۳۸۰ به عنوان سال گذر سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران برای ایجاد ساختارهای جدید محسوب می گردد. این گذر پنجره ای را گشود كه خروجی های این تغییر را بتوان اندازه گیری كرد: هدف این تحقیق تعیین اثرات تغییر ساختاری ووظیفه ای سازمان مذكور به عنوان بخشی از تغییرات ساختاری و وظیفه ای وزرات متبوع است كه بر هویت سازمانی و تعهد سازمانی بر جای گذاشته است. اگرچه میتوان بررسی های مربوط به روابط درون سازمانی ‌، ادراك و رفتارهای كاركنان علمی نیز پرداخت ولی در این تحقیق فقط هویت و تعهد سازمانی مد نظر بوده است. بدیهی است كه ارزیابی برنامه تغییرات سازمانی و مأموریت های نوین وزارت مد نظر
نمی باشد ولی بررسی اثرات تغییرات سازمانی به دلیل اجرای قانون مذكور بر كاركنان هیئت علمی سازمان مورد بحث برتعریف مجدد خود مورد توجه قرار گرفته است.

بخصوص در این پژوهش بررسی اثرات تغییرات سیاسی مرتبط با هویت اعضای هیأت علمی پس از گذشت ۷ سال از اجرای تغییرات مذكور مد نظر بوده اند. اگر اثرات مطلوب آنگونه كه فرض شده اند باشند،‌تغییرات تجربه شده در این وضعیت را می توان تعمیم داد و برای سازمان ها و موسسات مشابه با هدف توسعه ی رهبران میان سازمانی دربخش دولتی در رابطه با مشكلات و مسائل پیچیده و افقی به كار برد.

هویت سازمانی و هویت یابی سازمانی در پژوهشكده علوم وصنایع غذایی خراسان رضوی

هویت سازمانی را میتوان در رابطه با پژوهشكده ی علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی به كار برد. یكی از مقاصد تغییرات ساختاری و وظیفه ای آن گونه كه گفته شده است ….

ابتدا توضیحات را به دقت بخوانید سپس اقدام به دانلود نمایید!

خرید فایل