مقاله هویت ملی

مقاله هویت ملی

کل مقاله ۱۶۰ صفحه چکیده: هویّت از مهمّ zwnj;ترین واژگان سیاسی- اجتماعی در دهه zwnj;های اخیر است که در مراکز علمی و دانشگاهی جهان به آن توجّه می zwnj;شود. این موضوع به نوع نگرش و ویژگی روحی افراد بستگی دارد؛ آن چه laquo;خود raquo; را از laquo;دیگران raquo; جدا می zwnj;سازد. در گذشته بودن یا نبودن …