مقاله وقف در قرآن

مقاله وقف در قرآن

مقاله وقف در قرآن

فهرست مطالب عنوان صفحه چکيده. ۱ مقدمه. ۳ معناي لغوي وقف…. ۴ معناي اصطلاحي وقف…. ۴ ريشه ي وقف در آيات قرآن.. ۷ نقش وقف از نظر قرآن در تزکيه انسان.. ۱۱ وقف در روايات… ۱۲ جواز و وجوب وقف…. ۱۴ بهترين خيرات… ۱۷ وقف يکي از مصاديق بر. ۱۹ قصد قربت… ۲۲ باقيات صالحات… ۲۴ بهترين قرض به …