مقاله پيش بيني وابستگي به مواد بر اساس افسردگي و روابط موضوعي اوليه

مقاله پيش بيني وابستگي به مواد بر اساس افسردگي و روابط موضوعي اوليه

مقاله پيش بيني وابستگي به مواد بر اساس افسردگي و روابط موضوعي اوليه

فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول: laquo;كليات پژوهش raquo; بیان مسئله. ۲ اهمیت و ضروری تحقیق.. ۴ اهداف تحقیق.. ۵ فرضیه های تحقیق.. ۵ تعاریف عملیاتی.. ۶ فصل دوم: laquo;پيشينه پژوهش raquo; اعتياد و وابستگي به مواد. ۹ تاريخچه و ميزان شيوع اعتياد. ۱۳ سبب شناسي: (عوامل موثر بر سوء مصرف …