مقاله پژوهشي در موسيقي و اثرات آن

مقاله پژوهشي در موسيقي و اثرات آن

مقاله پژوهشي در موسيقي و اثرات آن

فهرست (۲۰ صفحه) چکیده مقدّمه فصل اول : موسیقی و انواع آن تعریف موسیقی انواع موسیقی فصل دوم : فرق موسیقی و غنا چیست ؟ فصل سوم : اثرات موسیقی برجسم و روان. اثرات معنوی و روحی موسیقی: اثرات جسمانی و مادی موسیقی : موسیقی وکمال انسان امّا محتوای موسیقی چیست؟ فصل چهارم : نظرعلمای …