مقاله پیشگیری و درمان زخم دیابتی

مقاله پیشگیری و درمان زخم دیابتی

قسمتهایی از متن:

روش هاى پیشگیرى و درمان
شش اصل درمان
درمان زخم دیابتى آسان نیست براى اینكه عوامل زیادى در شروع و ادامه زخم دخالت دارند. براى درمان موفق و با دوام لازم است كه به تمام این عوامل توجه شود:
•برداشتن نسوج مرده
•كاهش عوامل تشدید كننده
•كنترل قند
•كنترل عفونت
•آموزش بیمار
•در صورت نیاز ترمیم عروقى
هدف اولیه سعى در بسته شدن زخم است.
این امر بستگى مستقیم به عمق زخم و وجود هم زمان عفونت و یا كاهش خون رسانى دارد.
به علت وجود بیمارى هاى هم زمان استفاده از تخصص هاى مختلف لازم است. روش فوق نتایج بهترى دارد و همراه با كاهش قطع پا است. …

ترمیم رگ در صورت نیاز
برطرف كردن كاهش خون رسانى براى بهبودى زخم لازم است.درخواست مشاوره با جراح عروق در موارد زیر توصیه مى شود:
– بیمارانى كه نشانه هاى انسداد عروقى دارند همراه با كاهش در زمان راه رفتن پیش از شروع درد.
– آنهایى كه درد دائمى دارند.
در بیمارانى كه زخم آنها به درمان جواب نمى دهد و یا بیمارانى كه دچار قانقاریا شده اند.
در این بیماران موثر ترین راه براى نجات پا انجام پیوند رگ به قسمت انتهاى آن و برقرارى نبض است.
در صورت باز بودن شریان رانى و وجود نبض در شریان پوپلیتیال توصیه مى شود كه پیوند رگ بین شریان پوپلیتیال و شریان هاى دور مچ پا انجام شود.نقش باز كردن رگ توسط بالن در قسمت انتهایى پا هنوز مشخص نیست.استفاده از داروهاى رگ گشاد كننده موثر نیست. در تمام بیمارانى كه نارسایى خون رسانى دارند استفاده از داروهاى ضدانعقادى و پلاكتى توصیه مى شود.كنترل چربى خون و فشار خون و قند و قطع استفاده از سیگار لازم است. …

مطالب مندرج:

روش هاى پیشگیرى و درمان
شش اصل درمان
برداشتن نسوج مرده و پینه و پانسمان زخم
كاهش عوامل تشدید كننده
كنترل قند
كنترل عفونت
آموزش بیمار
ترمیم رگ در صورت نیاز
نتیجه گیرى
اقدام هاى موثر در پیشگیرى شامل
زندگى با دیابت
وعده هاى غذایى دیابتى ها
صبحانه
ناهار
شام

خرید فایل