مقاله ۱۰- اداره استاندارد و تحقيقات صنعتی

مقاله 10- اداره استاندارد و تحقيقات صنعتی

مقاله ۱۰- اداره استاندارد و تحقيقات صنعتی

فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول: مقدمه ۱-۱-۱ مباني و تعريف استاندارد. ۲ ۱- ۱-۲ تعاريف استاندارد و استاندارد كردن.. ۲ ۱-۱-۳ انواع استاندارد. ۵ ۱-۲-۱ شرح مختصري درباره zwnj;ي اداره zwnj; استاندارد و تحقيقات صنعتي استان قم ۵ ۱-۲-۲ نمودار سازماني اداره استاندارد. ۶ ۱-۲-۳ شرح وظايف مربوط به هر بخش…. …