مقاله ۱۱- استاندارد سازی و لزوم توجه به آن

مقاله 11- استاندارد سازی و لزوم توجه به آن

مقاله ۱۱- استاندارد سازی و لزوم توجه به آن

فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول: استاندارد سازي و لزوم توجه به آن مقدمه. ۱ استاندارد سازي، مفاهيم و الزامات… ۲ استاندارد سازي در برنامه سوم. ۴ گروه تضمين كيفيت و استانداردها در برنامه سوم توسعه. ۴ عناوين توصيه zwnj;هاي مخابراتي (ITU ). 5 فصل دوم: نحوه zwnj;ي ارتباط حوزه zwnj;هاي …