مقاله ۱۳- ایمنی در برق

مقاله 13- ایمنی در برق

مقاله ۱۳- ایمنی در برق

۱- فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه. ۱ اثرات فيزيولوژي جريان بر روي بدن انسان.. ۱ مقاومت الكتريكي بدن انسان.. ۱ مقدار جريان مصدوم كننده. ۳ مدت عبور جريان.. ۴ مسير شدت جريان مصدوم كننده. ۴ اثر فركانس zwnj;…. 4 ولتاژ مجاز. ۵ آسيب zwnj;هاي برق zwnj;گرفتگي.. ۵ آسيب zwnj;هاي خارجي.. ۵ آسيب zwnj;هاي …