مقاله ۱۵- بررسی موتور توربوفن هواپیما ( J T 3 D)

مقاله 15- بررسی موتور توربوفن هواپیما ( J T 3 D)

مقاله ۱۵- بررسی موتور توربوفن هواپیما ( J T 3 D)

فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده۲ ۱-۱-مقدمه۳ فصل اول سیستمهای موتور ۱-۲- موتور۵ ۱-۳- پایه zwnj;های نصب موتور۷ ۱-۴- سیستم نشان دهنده موتور۷ ۱-۵- متعلقات موتور۷ ۱-۶- سیستم روغن zwnj;کاری موتور۹ ۱-۷- سیستم تغذیه وکنترل سوخت- ۱۰ ۱-۸- سیستم تولید جرقه۱۱ ۱-۹- سیستم استارت- ۱۳ ۱-۹-۱- استارتر هوای فشار بالا و …