مقاله ۱۶- بررسی معضلات و مشكلات بافندگان فرش روستايی

مقاله 16- بررسی معضلات و مشكلات بافندگان فرش روستايی

مقاله ۱۶- بررسی معضلات و مشكلات بافندگان فرش روستايی

فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول: طرح تحقيق (كليات)۲ بيان مسئله. ۲ جايگاه فرهنگي فرش… ۲ جايگاه اجتماعي فرش… ۳ جايگاه اقتصادي فرش… ۳ عوامل موثر بر كيفيت فرش… ۴ تاريخچه بافت فرش… ۵ اهداف اصلي تحقيق.. ۶ اهميت و ضرورت تحقيق.. ۷ روستاي خورآباد. ۷ فصل دوم: پيشينه تحقيق، چارچوب نظري، …