مقاله ۱۷- تشريح عملکرد و اجزای دو نوع پیل سوختی

مقاله 17- تشريح عملکرد و اجزای دو نوع پیل سوختی

مقاله ۱۷- تشريح عملکرد و اجزای دو نوع پیل سوختی

کل مقاله (۸۰ صفحه) مقدمه فصل اول : انرژي منابع انرژي تجديد پذير انرژي خورشيدي انرژي آبي انرژي بادي انرژي اقيانوسي ۱ ) انرژي امواج دريا ۲ ) انرژي جذر و مد ۳ ) تغييرات درجه حرارت آب بيومس زمين گرمايي يا ژئوترمال منابع ديگر منابع فصل دوم : سوخت هاي …