مقاله ۲۰- سازه‌ های باز شونده و جمع شونده

مقاله 20- سازه‌ های باز شونده و جمع شونده

مقاله ۲۰- سازه‌ های باز شونده و جمع شونده

فهرست مطالب فصل اول ۱-۱ مقدمه. ۱ ۱-۲ تعريف سازه zwnj;هاي فضايي باز شونده و جمع شونده۲ ۱-۳ موارد كاربرد سازه zwnj;هاي فضايي باز شونده و جمع شونده۲ ۱-۳-۱ موارد نياز به سازه zwnj;هاي باز شونده و جمع شونده۲ ۱-۳-۲ مزاياي سازه zwnj;هاي فضايي باز شونده و جمع شونده.۲ ۱-۳-۳ موارد استفاده۳ ۱-۴ مكانيزم zwnj;هاي …