مقاله ۸- نور پردازيها و كاربرد آنها در تبليغات و استفاده درست از وسايل نور پردازی

مقاله 8- نور پردازيها و كاربرد آنها در تبليغات و استفاده درست از وسايل نور پردازی

مقاله ۸- نور پردازيها و كاربرد آنها در تبليغات و استفاده درست از وسايل نور پردازی

– فهرست مطالب – تقديم الف قدر داني ب فهرست مطالب ج چكيده ۱ فصل اول- كليات تحقيق مقدمه ۴ بيان موضوع ۷ اهداف تحقيق ۹ اهيمت و ضرورت موضوع ۱۰ تعريف مفاهيم و اصطلاحات كليدي ۱۱ فصل دوم پيشينه تحقيق نور و انواع آن ۱۳ تاثيرات نور ۱۶ تأثير نور بر روي جسم انسان ۱۸ ارزش و زيبايي نور …