مقاله ۹- اتاق بحران (عملكردها و ساختار)

مقاله 9- اتاق بحران (عملكردها و ساختار)

مقاله ۹- اتاق بحران (عملكردها و ساختار)

فهرست مطالب عنوان صفحه تعريف بحران. ۱ مديريت بحران. ۱ اهداف عمده مديريت سوانح.. ۲ ويژگيهاي مديريت بحران. ۲ مراحل مديريت بحران. ۳ راهبردها۴ اهداف… ۴ تعريف اتاق بحران. ۴ هدف ايجاد اتاق بحران. ۵ سطح بندي اتاق بحران. ۵ اثر همپوشاني.. ۵ عناصر اصلي مديريت بحران استاندارد. ۶ سيستم …