مقايسه ي توانايي ديداري – فضايي دانش آموزان با اختلال يادگيري غيركلامي و دانش آموزان درخودمانده با عملكرد بالا

مقايسه ي توانايي ديداري – فضايي دانش آموزان با اختلال يادگيري غيركلامي و دانش آموزان درخودمانده با عملكرد بالا

مقايسه ي توانايي ديداري – فضايي دانش آموزان با اختلال يادگيري غيركلامي و دانش آموزان درخودمانده با عملكرد بالا

چكيده پژوهش حاضر به منظور بررسي مقايسه ي توانايي ديداري ndash; فضايي كودكان با اختلال يادگيري غيركلامي و كودكان درخودمانده با عملكرد بالا انجام گرفته است. در اين پژوهش از نوع توصيفي زمينه يابي استفاده شده که در دو مرحله انتخاب (آزمودنی ها و اجرای پژوهش) اجرا شده است. جامعه …