مقایسه انگیزه پیشرفت، خلاقیت و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان تیزهوش و عادی شهر ….

مقایسه انگیزه پیشرفت، خلاقیت و عملکرد تحصیلی  در دانش آموزان تیزهوش و عادی شهر ....

مقایسه انگیزه پیشرفت، خلاقیت و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان تیزهوش و عادی شهر ….

چکیده هدف پژوهش حاضر مقایسه انگیزه پیشرفت، خلاقیت و عملکرد تحصیلی در دانش shy;آموزان تیزهوش و عادی شهر …. بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه shy;ی دانش آموزان مدارس تیزهوش و عادی شهر …. بودند که در سال تحصیلی ۹۲-۹۳ مشغول به تحصیل بودند. به منظور انجام پژوهش حاضر تعداد ۱۴۰ …