مقایسه حافظه کوتاه مدت،دقت و تمرکزحواس کودکان ۱۰ و۱۱ساله موسیقی آموخته و نیاموخته

مقایسه حافظه کوتاه مدت،دقت و تمرکزحواس کودکان 10 و11ساله موسیقی آموخته و نیاموخته

مقایسه حافظه کوتاه مدت،دقت و تمرکزحواس کودکان ۱۰ و۱۱ساله موسیقی آموخته و نیاموخته

چکیده هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه حافظه کوتاه مدت،دقتو تمرکزحواس کودکان ۱۰ و۱۱ساله موسیقی آموخته و نیاموخته بود. روش: روش پژوهش حاضر از نوع علی- مقایسه shy;ای یا پس- رویدادی بود. نمونه پژوهش عبارت بود از۵۰ دانش shy;آموز موسیقی آموخته(با حداقل ۲ سال آموزش)و۵۰دانش shy; آموز موسیقی …