مقایسه سبک‌های دلبستگی و عزت نفس در زنان متقاضی طلاق و زنان عادی

مقایسه سبک‌های دلبستگی و عزت نفس در زنان متقاضی طلاق و زنان عادی

مقایسه سبک‌های دلبستگی و عزت نفس در زنان متقاضی طلاق و زنان عادی

چكيده پژوهش حاضر با هدف مقایسه سبک rlm;های دلبستگی و عزت نفس زنان متقاضی طلاق با زنان عادی در سال ۱۳۹۳ انجام شد. جامعه rlm;ی آماری در این پژوهش، کلیه rlm;ی زنان متأهل شهر شیراز، شامل زنان متقاضی طلاق كه در فواصل زماني ارديبهشت تا تير سال ۱۳۹۳ جهت امر طلاق به دادگستري يا دفاتر وكالت …