مقایسه میزان سلامت رواني فرزندان داراي والدین شاغل و غیر شاغل

مقایسه میزان سلامت رواني فرزندان داراي والدین شاغل و غیر شاغل

مقایسه میزان سلامت رواني فرزندان داراي والدین شاغل و غیر شاغل

چكيده سلامت روان يكي از ملاك هاي اصلي ارزيابي يك جامعه است و بي شك نقش چشمگيري در كارآمدي وپيشرفت آن بازي مي كند هدف: از پژوهش حاضر مقايسه ميزان سلامت روان دانش آموزان دختر داراي مادران شاغل وغير شاغل مي باشد روش : روش انجام پژوهش ازنوع علي مقايسه اي.جامعه آماري شامل داش …