مقایسه و بررسی میزان پرخاشگری بین افراد مبتلا به بیماری پرفشاری خون و افراد عادی

فهرست مطالب

مقدمه ……………………………………………………. ۱

بیان مسئله ……………………………………………… ۲

اهمیت پژوهش…………………………………………… ۲

هدف پژوهش……………………………………………..۳

بیان فرضیه……………………………………………….. ۳

تعاریف عملیاتی واژه ها………………………………….. ۳

فصل دوم :

پیشینه پژوهش و مطالعه منابع مربوط به موضوع مورد تحقیق… ۴

مقدمه…………………………………………………… ۵

تعریف پرخاشگری……………………………………….. ۷

پرخاشگری از دیدگاه زیست شناسی در مبانی فیزیولوژی ۱۰

آمیگدال و رفتار پرخاشگرانه ……………………………………… ۱۰

نقش تستوسترون در پرخاشگری………………………………. ۱۴

سیناپس های سروتونینی و رفتار پرخاشگرانه………………… ۱۶

پرخاشگری، فیزیولوژی و تیره شناسی……………………. ۱۹

پرخاشگری از دیدگاه روانکاوی………………………….. ۲۱

اوهام پرخاشگرانه………………………………………….. ۲۸

تحول پرخاشگری…………………………………………….. ۲۹

کنشهای از پیش ساخته پرخاش نسبت به دیگران…………… ۳۴

آدم کشی…………………………………………………. ۳۷

پرخاشگری نسبت به خود …………………………….. ۳۹

پرخاشگری نسبت به خود در حال تحول و رشد………………. ۳۹

پرخاشگری با دوام نسبت به خود ………………………. ۴۰

نظریه یادگیری اجتماعی «تأثیرات الگویی»…… ۴۵

تقویت پرخاشگری……………………………………….. ۴۷

مشاهدة خشونت……………………………………… ۴۸

فرضیه پالایش…………………………………………… ۵۰

فرضیه ناکامی و پرخاشگری…………………………. ۵۲

تعریف ناکامی……………………………………………….. ۵۳

رابطه ناکامی و پرخاشگری……………………….. ۵۳

شکست نامطلوب در کسب هدف …………………….. ۵۴

هدف ناکامی و پرخاشگری……………………………. ۵۵

رقابت و ناکامی…………………………………………….. ۵۵

عوامل انتقال ناکامی به پرخاشگری……………….. ۵۶

پرخاشگری ناشی از ناخوشایندی………………….. ۵۶

ناکامی به منزله حادثه ای ناخوشایند………………….۵۶

واکنش به حوادث ناخوشایند…………………………. ۵۷

سایر تأثیرات منفی محرکهای ناخوشایند…………………… ۵۸

انتساب تحقق هدف و ناخوشایندی………………….. ۵۹

تمایزات گروهی و اجتماعی……………………………….. ۶۰

تأثیرات جبری محرکهای محیطی……………………………… ۶۱

پیوند با شرایط ناخوشایند……………………………………. ۶۱

پیوند اهداف موجود…………………………………… ۶۲

اشخاص معلول به منزله محرکهای ناخوشایند…………….. ۶۳

پیوند با پرخاشگری تأثیر تسلیح ………………………… ۶۳

فرایندهای شناختی در رفتار پرخاشگرتنه…………………. ۶۶

شناخت وقوع حادثه………………………………………. ۶۶

کیفیت تسکین…………………………………………… ۶۷

تطابق با خودشناسی……………………………………… ۶۸

اداره عقیده……………………………………………………. ۶۸

عوامل موثر بر تمایزات جنسی………………………….. ۷۰

نقش های جنسی و پرخاشگری……………………….. ۷۲

کاهش و کنترل پرخاشگری……………………………..۷۴

کاهش پرخاشگری……………………………………………… ۷۵

تربیت نادرست والدین………………………………………. ۷۶

والدین به منزله الگوهای پرخاشگری……………. ۷۶

کنترل پرخاشگری………………………………….. ۷۷

تنبیه………………………………………………… ۷۷

فرو خوردن خشم………………………………… ۷۸

نقش زمان در اطفاء پرخاشگری……………………. ۷۸

پرفشاری خون چیست………………………… ۷۹

فشار خون بالای اولیه یا لازم و ضروری….. ۸۰

علایم فشار خون بالا به طور معمولی یا مزمن………. ۸۱

علایم فشار خون بالا به طور حاد یا شدید…………………. ۸۲

مکانیسم کنترل فشار خون توسط اعصاب…………………… ۸۳

برخی از اثرات فشار خون بر بدن

خطر پاره شدن رگ های مغز یا سکته قلبی…………………..۸۴

تأثیر فشار خون بر قلب…………………………………….. ۸۵

تأثیر فشار خون بر کلیه ها…………………………….. ۸۵

بیماری سرخرگ ها در اثر فشار خون………………….. ۸۶

دلایل افزایش فشار خون

تأثیر چای و قهوه……………………………………………. ۸۶

تأثیر الکل………………………………………………….. ۸۸

«تأثیر استرس» یا فشارهای عصبی……………. ۸۸

فشار خون بالا و خوردن نمک…………………….. ۸۹

برخی از راههای جلوگیری از افزایش فشار خون………… ۹۰

فصل سوم

روش اجرای تحقیق…………………………………. ۹۱

روش اجرایی تحقیق……………………………………….. ۹۲

جامعه آماری و نمونه آماری…………………………….. ۹۲

روش نمونه گیری………………………………. ۹۲

ابزار تحقیق…………………………………….. ۹۳

اعتبار روایی و مقیاس………………… ۹۴

روش اجرای آزمون……………………………. ۹۴

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها……………………………. ۹۶

تجزیه و تحلیل توصیفی……………………………. ۹۷

تجزیه و تحلیل مقایسه ای ………………………….. ۱۰۸

فصل پنجم

خلاصه و نتیجه گیری………………………………….. ۱۰۹

بحث و گفتگو دربارة داده ها………………………. ۱۱۰

خلاصه و نتیجه گیری……………………………. ۱۱۱

فهرست جداول و نمودارها

جداول ……………………………………….. ۹۸

نمودارها ۱۰۴

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

بیان مسئله :

آیا بین میزان پرخاشگری در افراد مبتلا به بیماری پرفشاری خون (hyper tension) و افراد عادی تفاوت وجود دارد؟

اهمیت پژوهش :

بیماری پرفشاری خون در طبقه بندیهای متخصصان بهداشت روان ‹‹ICD ›› طبقه بندی بین المللی بیماریهای روانی در دسته بیماریهای روان تنی ‹‹Psy chosomatic ›› قرار دارد. این بیماری همه ساله تعداد زیادی از افراد جامعه را مبتلا ساخته و در صورت عدم تشخیص و درمان مناسب در موارد وخیم می تواند بسیار خطرناك باشد و افراد را در معرض سكته های قلبی و مغزی قرار دهد و حتی ممكن است منجر به مرگ افراد شود. با توجه به اینكه افزایش میزان پرخاشگری و فشارهای عصبی می تواند یكی از عوامل سبب ساز ابتلا به بیماری پرفشاری خون باشد پی بردن به تفاوت میزان پرخاشگری بین افراد مبتلا به بیماری پرفشاری خون و افراد عادی می تواند گام موثری درجهت كمك به افراد مبتلا به بیماری پرفشاری خون در كنترل فشارهای عصبی، خشم و رفتاهای پرخاشگرانه باشد.

هدف پژوهش :

پی بردن به تفاوت میزان پرخاشگری بین افراد مبتلا به بیماری پرفشاری خون و افراد عادی از طریق مقایسه میزان پرخاشگری در افراد مبتلا به این بیماری و افراد عادی هدف اساسی این پژوهش می باشد.

بیان فرضیه :

فرض صفر H = بین میزان پرخاشگری در افراد مبتلا به بیماری پرفشاری خون و افراد عادی تفاوت معناداری وجود ندارد.

فرض خلاف HA = بین میزان پرخاشگری در افراد مبتلا به بیماری پرفشاری خون و افراد عادی تفاوت معناداری وجود دارد.

تعاریف عملیاتی واژه ها:

پرخاشگری : حالت، هیجان یا همان چیزی است كه به وسیله پرسشنامه AGQ به دست می آید.

پرفشاری خون : همان چیزی است كه توسط وسیله فشار خون سنج بدست می آید و درجه آن بالاتر از آن می باشد.

————————————————————–

فصل دوم:

تعریف پرخاشگری :

اصطلاح پرخاشگری به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد خواه در معنی نزدیك شدن به اشیاء و اشخاص خواه به معنی درگیری با نیروهای خارجی این مفهوم گاهی با مفاهیم انگیختگی، كارآوری و حتی با مفهوم كنجكاوی اشتباه می شود.

اتوكلاین برگ[۱] مفهوم پرخاشگری را گسترده در نظر می گیرد و معتقد است كه جنبه های مثبت یا منفی پرخاشجویی را در بردارد اگر پرخاشجویی را به جای پرخاشگری به كار ببریم به معنی محدود دشمنی را نیز شامل می شود مفهوم دشمنی تا حدی شامل ارزشهای منفی است در حالی كه پرخاشگری به معنی ‹‹مخالف بودن›› دارای ارزش ارتباطی است و در بعضی شرایط مثبت و سازنده است پرخاشگری را از عمل پرخاشجویی تجاوز متمایز می كنیم: پرخاشگری از عوامل انفعالی انسان و در انسان نهفته است و هنگام ظهور در پرده ای از پوششهای دفاعی پیچیده شده است و به صورت بخشی از نیروی آماده برای عمل و فعالیت بروز می كند. پرهیز صورتی از عقب نشینی پرخاشجویی است پرخاشگری همیشه با عمل پرخاشجویانه بروز نمی كند، وقتی واقع می شود ضرورتاً پرخاش علیه دیگری نیست بلكه پرخاشجویی می تواند متوجه خود فرد نیز بشود در انگلیسی با اصطلاحات و كلمات زیر توصیف می شود پرخاشجویی به معنی حمله ای كه به تحریك كسی نباشد و در انسان به صورت بدنی و یا لفظی بروز می كند، رفتاری بی خبرانه است ‹‹Agonist behavior ›› كه به صورت حمله و ضد حمله بروز می كند برای رفتار پرخاشجویانه ای كه به تحریك دیگران به وجود می آید و همچنین برای عملیات پاسخ یا اعتراضی كه برای دفاع و یا حمله است باید كلمات و اصطلاحات دیگری را جستجو كرد. Aggressiveness پرخاش، حالت نسبتاً دائمی همراه با آمادگیهای سرشتی و نیروی ذخیره برای پرخاشجویی است و گاهی مفاهیم ابتكار عمل، جاه طلبی، درگیری و جسارت را شامل می شود.

تعریفی دیگر : پرخاشگری یعنی عملی كه به آسیب رسانی عمدی دیگران منتهی می گردد البته ممكن است این آسیب رسانی در انواع شیوه های پیاده شده و حتی متضمن آزارهای روانی نظیر تحقیر، توهین و فحاشی نیز شود اما در هر حال مفهوم آسیب به تعارض رفتارها ارجاع دارد. از این رو خشونت تنها یكی از انواع پرخاشگری محسوب می گردد، به این لحاظ خشونت را حاوی مبادرت عمدی ایجاد آسیبهای جسمانی به دیگران تلقی می كنیم پرخاشگری عمدی می تواند از سایر انگیزشهای غیر پرخاشگرانه به شكلی متمایز متأثر گردد. یك سرباز دشمنش را می كشد – كه این كار عمل پرخاشگرانه است – اما واكنش او ممكن است برای حفظ زندگیش، تأمین منافع كشورش یا كسب، تأییدات سازمانی گروهی باشد.


[۱] . O . kline berg

خرید فایل