مقایسه ی شیوه‌های فرزندپروری وسلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و مادران کودکان بهنجار۵تا ۱۲ ساله شهرستان …. و….

مقایسه ی شیوه‌های فرزندپروری وسلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و مادران کودکان بهنجار5تا 12 ساله شهرستان .... و....

مقایسه ی شیوه‌های فرزندپروری وسلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و مادران کودکان بهنجار۵تا ۱۲ ساله شهرستان …. و….

چکیده هدف : از پژوهش حاضرمقایسه شیوه zwnj;های فرزندپروری وسلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و مادران کودکان بهنجار۵تا ۱۲ ساله شهرستان …. و…. بود. روش: این پژوهش به روش توصیفی ndash; علی مقایسه ای طراحی و اجرا شد. نمونه شامل ۸۰ نفر ( تعداد ۴۰ نفر مادران کودکان مبتلا به …