نقوش خانواده در زندگی انسان

نقوش خانواده در زندگی انسان

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::

اخلاق خانواده ………………………………………. ۱

رابطه فرزند با پدر و مادر ………………………….. ۱

رابطه زن و شوهر ………………………………….. ۳

خانواده در دنیای امروز …………………………….. ۸

نابسامانی های موجود در رابطه با خانواده …… ۹

ضرورت امروزی توجه به خانواده ………………. ۱۰

اسلام و خانواده ………………………………….. ۱۱

منبع …………………………………………………… ۱۳

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::

اخلاق خانواده

مطلوبیت زندگى اجتماعى و پیوند دادن زندگى فرد با فرد یا افراد دیگر، از آن رو است‏كه نیازهاى مادى و معنوى افراد در زندگى‏هاى دست جمعى (اجتماعى) بهتر تأمین مى‏شود .در همین رابطه باید گفت اصیل‏ترین نیازهاى آدمى در ظرف خانواده تأمین مى‏گردد، زیرا در محیط خانواده است كه نیاز تكوینى فرزند به پدر و مادر و نیاز مستقیم زن و شوهر به یكدیگر و نیازهاى عاطفى اعضاى خانواده به یكدیگر، پاسخ‏هاى خود را مى‏گیرند.

رابطه فرزند با پدر و مادر

مهم‏ترین رابطه میان انسانى با انسان دیگر، رابطه فرزند با پدر و مادر است كه اصل وجود فرزند وابسته به آنها است.آنچه پدر و مادر براى فرزند انجام مى‏دهند، به هیچ وجه قابل جبران و مقابله نیست و از این رو نمى‏توان بر اساس قاعده قسط و عدل رفتار آنان را پاسخ داد.گویا به همین دلیل است كه قرآن كریم معیار ارزش را در رابطه با پدر و مادر، احسان قرار داده است و در هیچ آیه‏اى نیامده كه فرزند باید با پدر و مادر رفتارى عادلانه داشته باشد؛ زیرا در چنین موضوعى، عدل كارایى ندارد. …

q خانواده در دنیای امروز

بیان اینكه در دنیای امروز در رابطه با خانواده چه مسائلی مطرح است و چه شیوه هایی در برخورد با آن به چشم می خورد بحثی است پر دامنه كه موضوع تحقیق دانشمندان جامعه شناسی ، حقوق ،‌ اقتصاد ، روانشناسی ، تربیت و حتی علم سیاست است . اسناد بین المللی در رابطه با آنچه كه برای خانواده موجود مطرح و هم برای میثاق را كه خانواده باید باشد زیاد است ، از جمله : اعلامیه جهانی حقوق بشر ، میثاق بین اللملی حقوق مدنی و سیاسی اعلامیه جهانی كودك ، مقاله نامه راجع به رعایت ها در امر ازدواج ، حداقل سن ازدواج ،‌ ثبت واقعه آن و ۰۰۰ كه هر كدام نشان دهنده بعدی از مسأله امروز خانواده هاست . ولی ما گمان داریم بسیاری از آنچه كه می بایست مورد بحث و بررسی قرار گیرد و عالمانه و یا جاهلانه از دید مسئولان غافل مانده اند .

ما امروزه در رابطه با خانواده در بسیاری از نقاط جهان با وضعی مواجهه ایم كه در آن حیثیت و شرافت بسیاری از انسان ها نادیده گرفته می شود . زندگی انسانها صورت مبتذلی پیدا كرده و افراد انسانی در معرض ارضای هوس های سطحی و زودگذر بجای عشق و آرامش واقعی هستند .


خرید فایل