نكاتی مفید برای طراحی بیمارستان (ضوابط مقرراتی)

نكاتی مفید برای طراحی بیمارستان (ضوابط مقرراتی)

– طراحی مدولار :

هم در USA و هم در UK برای تحت كنترل داشتن هزینه ها از سیستم طراحی مدولار استفاده می شود. در بریتانیا DHHS هزینه طرحهای استاندارد مربوط به همه بیمارستانها را تامین می كند.

۲- روش مهار

حوزه دپارتمان براساس مدول طراحی معمولی m15، كه برای تامین نیازهای عملی لازم است، می باشد. این حوزه برحسب رابطه فونكسیونی صحیح جهت مهار كردن منطقه جوامع و خدمات گروه بندی شده است.

۳- هسته

از تكامل روش مهار حاصل می شود. هسته واحد اولیه ۳۰۰ تخت خوابی سرویس شده را طی توسعه مرحله ای تامین می كند.

۴- بهترین خرید

عبارت از طراحی است استاندارد برای بیمارستان كه در آن واحد كاملی برای ۶۰۰ تخت DCH تامین می شود.

۵- مقیاس های زمانی برای طراحی بیمارستان

گروه های پروژه با تخصص های مختلف گزارش درازی را تهیه می كنند. راحت بودن كار و طرح شماتیكی و مراحل كار اجتناب ناپذیر است. زمین شروع كار ساخت بیمارستان تا زمان فروش آن ممكن است ۲۰-۱۰ سال طول بكشد: بنابراین، بسیاری از بیمارستان های جدید از نظر استفاده كنندگان قدیمی به حساب می آیند. برای هر چه كوتاهتر كردن مرحله قبل از قرار داد، آرشیتكت باید یك جدول زمان بندی دقیق تهیه كرده و قبل از آغاز كار با گروه خود به توافق برسد.

به محض تمام شدن كار ساخت بیمارستان لازم است یك كتابچه در مورد وظایف بیمارستان تهیه شده و در اختیار استفاده كنندگان قرار گیرد. در این كتابچه باید نحوه استفاده از بیمارستان توضیح داده شده و دستورالعمل های مربوط به استفاده و نگهداری بیمارستان باید درج شده باشد در صورت امكان، اطلاعات سازندگان نیز باید در كتابچه یا مانوئل مذكور درج شود. این كتابچه باید همراه با روند كار ساخت بیمارستان تهیه شود، زیرا در این صورت برنامه ریزی كار تسریع شده و از انتقادهای استفاده كنندگان كاسته می شود.


۶- وسایل فرار، حفاظت در مقابل آتش سوزی، موارد خسارت بار

بیشتر مقررات ساختمانی دارای بندهایی است كه در آن حداقل فاصله میان ساختمانهای مجاور و همچنین نوع ساختمانی كه از نظر مقاومت به آتش سوزی قابل قبول است مشخص شده است، البته منظور از مقاومت در مقابل آتش سوزی در فاصله های زمانی معین مطرح است. بعضی از این بندها، فواصل و شرایط راههای فرار را توضیح می‌دهند.

۶۰۰ بیمار باید در كمتر ازدو ساعت از دو طبقه ساختمان بیمارستان بتوانند تخلیه شوند، و در مورد چهار طبقه این زمان باید كمتر از ۴ ساعت باشد: تمرینات طاقت فرسا برای گروه نجات ضرورت دارد. همه ساختمانهای بهداشتی و درمانی كه دارای جمعیت بستری، ناتوان و بیماران ذهنی هستند باید ارتفاع كمی داشته باشند و بهتر است كه محل بیماران به دو طبقه همكف و اول محدود گردد. ساختمان‌های مرتفع باید به زمین هایی كه در آن راه حل دیگری وجود دارد محدود شوند.

اكنون بیمارستانهای (ساختمانهای بهداشت) UK به خاطر مسایل ویژه خود مجهز به سیستم حفاظتی دقیقی در مقابل آتش سوزی هستند كه براساس شرایط بخش ها تامین شده است: در این سیستم، با حركت دادن بیماران به فاصله كوتاهی و در صورت لزوم در روی تخت شان، می توان آنها را به قسمتهایی كه نسبت به دود و آتش كاملاً درزبندی شده منتقل نمود. این قسمت ها در مقابل آتش مقاوم هستند.

مقررات مربوط به اندازه قسمتهای ضد آتش و زیر قسمت ها با حداكثر طول قابل قبول برای مسیرهای فرار در بخشها، سالن های عمل جراحی، آزمایشگاه و غیره را می‌توان از روی كتب رسمی به دست آورد. مطالب زیر به عنوان یك راهنمای كلی است:

۷- قسمت های ضد آتش

مقررات UK:

ساختمان یك طبقه نباید بزرگتر از m3000 باشد.

ساختمان چند طبقه نباید مساحتی بیش از m2000 داشته باشد.

فاصله افقی تا مسیرهای متناوب نباید از m64 تجاوز كند.

فاصله افقی جهت خروج در یك جهت نباید از m15 تجاوز كند.

فاصله مورد پیمایش در راه پله های فرار نباید بیش از m45 باشد (البته این فاصله براساس گام پله ها است).

۸- زیرقسمت های ضد آتش (محوطه های بیماران)

مساحت كف نباید از m750 بیشتر باشد.

فاصله افقی تا مسیرهای متناوب alternative نباید متجاوز از m32 باشد. فاصله افقی تا مسیر خروجی یك جهته نباید از m15 بیشتر باشد.

بالاترین تعداد بیماران ۴۰ نفر است.

۹- مواد خسارت بار یا مضر

بعضی از تجهیزات و مواد مورد استفاده در آزمایش، تشخیص و درمان بیماران، از نوع رادیواكتیو، انفجاری و یا قابل اشتعال هستند. توجه داشته باشید محلی كه این تجهیزات و مواد استفاده می شوند باید دارای طرح، ساختار و جزئیات و تاسیسات خدماتی ویژه و مطابق با مقررات شرایط خاص خود باشند.

در مورد مواد مضر سلامتی و مقررات آتش سوزی قبل از اتخاذ هر تصمیمی به نشریات رسمی در این زمینه رجوع كرده و با مراكز بهداشتی مربوطه مشورت كنید.

نكات لازم در سیستم USA در شكلهای ۴-۱ نشان داده شده است. برای هر پروژه طراحی، توجه به كدهای محلی و ایالتی مربوطه ضرورت دارد…


خرید فایل